Bijdrage algemene beschouwingen

Mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen voor de Kadernota 2020:

Veilig, leefbaar en bovenal gastvrij Roosendaal

Een gemeente kan ervoor zorgen dat stad en dorpen zich zichtbaar verbeteren. Doe het dan ook. Ik ben voor de doeners!!! Er is een partij die dit motto gebruikt toch? In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben wij veiligheid in het middelpunt gezet door er een debat over te houden. (13 maart 2018) Jammer dat toen de coalitiepartijen verstek lieten gaan. Vonden of vinden die veiligheid niet zo belangrijk?

In de aanloop naar dit debat laten de deelnemers aan de bijeenkomst “Samen bepalen we de kaders” duidelijk weten dat zij veiligheid prioriteit geven.

Ook externe veiligheid. Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wij denken dan bijvoorbeeld aan de vele transporten, mogelijk met onveilige produkten, die per auto en trein onze stad passeren. Met name daar zouden we wat meer op moeten letten en de vinger aan de pols houden indien mogelijk.

 Gastvrijer moeten we ook zijn. 21 juli 2016 werd een motie aangenomen over openbare toiletten hier in de stad. De beloofde openbare gender neutrale toiletten moeten er nu in 2020 echt komen

Toeristisch fonds

Gastvrijer ook naar onze bezoekers van de stad daarom overwegen wij een motie om te komen tot een toeristisch fonds.

Toch zeker naar onze bezoekende scoutingsclubs toe die Roosendaal aandoen. Die moeten hier gewoon toeristenbelasting afdragen. In BoZ is dat niet zo!!!

Mogelijk in te dienen motie:

Constaterende dat:

 De gemeente Roosendaal al geruime tijd toeristenbelasting bij de logiesverstrekkers in Roosendaal heft. Het idee is ontstaan om deze toeristenbelasting ook daadwerkelijk aan te wenden aan toeristische activiteiten ten gunste van deze logiesverstrekkers. Daarom stelt Wezenbeek voor een nieuwe Stichting in het leven te roepen: het Toeristisch Fonds. Een aanzienlijk deel van gemeentelijke toeristenbelasting wordt dan ondergebracht in dit fonds. Het Toeristisch Fonds wil dan met deze middelen de huidige en toekomstige toeristische mogelijkheden van de stad versterken en belangrijke toeristische projecten financieren. Wezenbeek stelt voor om een meerjarenovereenkomst met de stichting af te sluiten. Daarmee krijgt de stichting de kans om vanuit haar eigen  kennis en kunde langere tijd te werken aan de versterking van toeristisch Roosendaal. Met als doel meer toeristen en daarmee overnachtingen binnen te halen.

 Overwegende dat:

 Er jaarlijks een fors bedrag aan toeristenbelasting wordt ‘opgehaald’.

( in 2016: € 217.000 en in 2017: € 168.000)  En dat het geld nu naar de algemene middelen gaat. Wij willen dat dat geld besteed gaat worden voor de promotie van Roosendaal als toeristische trekpleister.

 Verzoekt het college om:

 Voor 1 januari 2019 een Stichting op te richten met als doel een Toeristisch Fonds te gaan beheren, om daarmee de stad en de dorpen nog beter te promoten.

En jaarlijks € 100.000 van de gevorderde toeristenbelasting in dat fonds te storten.

Camperparkeerplaatsen

Gastvrijer zijn naar onze toeristen kan ook door te zorgen voor goede faciliteiten voor toeristen die Roosendaal bezoeken met een camper.

Mogelijke Motie: Maak bij de nieuwe jachthaven ook camperparkeerplaatsen

 Constaterende dat:

Er steeds meer behoefte is aan camperparkeerplaatsen in Nederland, zo ook in Roosendaal.

 Overwegende dat:

 Voor 2020 een nieuwe jachthaven wordt gerealiseerd bij de nieuwe wijk Stadsoevers.

Er daar parkeerplaatsen en faciliteiten voor de watersporters en bezoekers met boten gefaciliteerd zullen moeten worden.

 Verzoekt het college om:

 Tevens te zorgen dat daar dan ook mogelijkheden komen voor de toeristen die onze gemeente Roosendaal met een camper bezoeken. Met andere woorden: maak daar dan meteen ook een tiental camperparkeerplaatsen.

Mogelijk kunnen we dan ook meteen nadenken of er in en nabij de bossen van  Wouwse Plantage ook nog plaatsen daarvoor te vinden zijn.

Sociale Paragraaf

Eenzaam in Roosendaal

Binnen onze fractie heerst ongerustheid over het hoge percentage eenzaamheid. In de monitor van gemeente Roosendaal, de Vitaliteitskaart 2018, geeft 27% van de bewoners van

Roosendaal aan zich emotioneel eenzaam te voelen. Voor het zich sociaal eenzaam voelen geldt het nog veel hogere percentage van 53%. Er is in de afgelopen jaren geen verbetering ontstaan, eerder een neerwaartse tendens.

Op het gebied van het terugdringen van sociale eenzaamheid is in Roosendaal nog het nodige te doen. De landelijke score van 40% tegenover Roosendaalse uitkomst van 53% sociaal eenzamen maakt dat duidelijk.

Eenzaamheid wordt beïnvloed door de tegenstelling tussen de gewenste en de ervaren relaties die men heeft op het gebied van:

  • Lichamelijke gezondheid
  • Sociale vaardigheden
  • Competenties
  • Leefsituatie
  • Leefomgeving
  • Levensgebeurtenissen
  • Persoonlijkheidsfactoren
  • Sociaal netwerk

Vanuit wijk en buurt perspectief, laten studies zien, is een aanpak met alleen uitjes en afleiding niet voldoende effectief. Van de acht relaties zijn er, naar ons idee, een beperkt aantal waarop van buitenaf kan worden ingespeeld, deze drie: Leefsituatie, Leefomgeving en Sociaal netwerk .

De machteloosheid maakt het moeilijk zelf iets te ondernemen, maar het begin zit hem in het zelf onderkennen van het probleem. Hulpverleners, uit de thuiszorg, proberen om in een huisbezoek met een vragenlijst ook een effect in bewustzijn van de eigen situatie te bereiken. Als die erkenning er is staan er diverse organisaties klaar om mee aan te pakken het probleem beheersbaar te maken.

Dat leidt ons inziens tot de volgende vragen:

– Valt te herleiden dat meer dan de helft van Roosendaal zich sociaal eenzaam voelt?
– Zijn de drie sociale aanknopingspunten de juiste om het probleem, deels op telossen?
– Kennen de hulpverleners, en wie zijn dat, de mensen die zijn sociaal eenzaam achten?
– Remt onveiligheid naar buiten gaan?

De sociale cohesie heeft baat bij vaste plekken in de wijk, zeggen de Samen bepalen we de kaders-deelnemers. Daarwaar de samenwerking valt uit te bouwen. Door Wegwijs, WijZijn, Alwel en andere actoren zoals wijkzorg, politie en handhaving  op wijk- en buurthuislocaties.

Gemeenten hebben een regietaak in het sociale domein. Een regio coördinator is er niet!!

Gemeente Roosendaal wijst kan / moet een toezichthouder rechtmatigheid aan. Is die er??

Bij gemeenten is een fraudemeldpunt aanwezig voor tips en advies. Is er dat??

Zo niet, dan moeten die er komen vinden wij.

Denk niet in vakjes als WMO of jeugdwet, maar in resultaten voor je inwoners!!

Daag commerciële partijen veel meer uit. Bouwers, ontwikkelaars en beleggers zouden nieuwe woonconcepten moeten realiseren voor de vraag van ouderen.

Bij werk en Inkomen pakken ze de gemakkelijke gevallen, de moeilijke, de lastige doelgroepen blijven in de bakken. Dat moet anders!!

 

Communicatie moet beter!!!

 Transparantie betekenis & definitie.

Openheid in wat de organisatie doet. Dat betekent ook open communiceren, als het goed gaat met de organisatie maar ook als het slecht gaat. Basisvoorwaarde voor transparantie is het openbaar maken van relevante informatie.

Wij stellen vast dat daar nog veel te verbeteren valt.

Tot zover

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *