VVD lijst Wezenbeek

 • Jac Wezenbeek heeft een update geplaatst in de groep Groepslogo van Verkeer en vervoerVerkeer en vervoer 1 jaar, 7 maanden geleden

  Op de inspraakbijeenkomst van 1 februari hebben de inwoners van de Nieuwstraat hun bezorgdheid uitgesproken over de huidige en te verwachten verkeersdrukte wanneer er nieuwe bioscoop en fietskelder zou gaan komen.

  Zie https://www.jacwezenbeek.nl/verkeersproblematiek-Nieuwstraat

  Wat vinden we hiervan? Moet een eventuele nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat komen of beter uitwijken naar een ander locatie?

  • Als bewoner van de Nieuwstraat zijn wij tegen de verdere verkeersbelasting als gevolge van de komst van een bioscoop en een fietsenkelder in de Biggelaar. Hierbij de integrale tekst van Arnold Helmich:

   Inspreektekst:
   Raadsmededeling “Fietsen in de Binnenstad”

   1. introductie
   Ik ben Arnold Helmich, bewoner van de Nieuwstraat, ik woon in het gedeelte tussen de
   Burgemeester Prinsensingel en het Tongerloplein.

   2. reden van mijn inspreken
   Ik spreek in omdat ik aan u mijn zorgen wil uiten omtrent de verkeersafwikkeling van de Nieuwstraat
   gebaseerd op de huidige situatie en de beoogde ontwikkelingen in deze straat. Bij dit laatste denk ik
   met name aan de beoogde vestiging van een de fietsenstalling en bioscoop. Ik refereer hierbij aan de
   ongedateerde Raadsmedeling inzake “Fietsen in de binnenstad” van het college van burgemeester en
   wethouders, portefeuillehouder Lok, de beleidsnotitie”Fietsen in de binnenstad” dd. november 2017,
   het bestemmingplan, diverse krantenartikelen en andere berichten.

   3. huidige verkeers intensiteit Nieuwstraat
   De Nieuwstraat is een doodlopende straat. De straat biedt toe- én uitgang voor de bezoekers aan de
   schouwburg, intensief politie verkeer inclusief bezoek en komen en gaan van werknemers, de 24
   uurs politiefunctie, parkeerders, Tongerlo-activiteiten, museum, horeca , centrum, laad- en los
   verkeer en een 30 tal wooneenheden en daarbij behorende verkeers- en parkeerdruk . Hierbij houd
   ik nog geen rekening met toename van de druk van de nieuwe Nieuwstraatbewoners als gevolg het
   Appartementengebouw de Expressie. Verder wordt de straat regelmatig gebruikt voor het stallen
   van touringcars, megatrailers en het keren van megatrucks tbv schouwburgvoorstellingen en ander
   laad- en los vrachtverkeer.
   Ik stel vast dat het huidig gebruik van de straat intensief is.

   4. beoogde ontwikkelingen in de Nieuwstraat
   Komst van een fietsenstalling en een bioscoop met zes zalen inclusief horeca.

   5. gevolgen beoogde ontwikkelingen in de Nieuwstraat
   Door de komst van een fietsenstalling en bioscoop stijgen de bezoekersaantallen en neemt de
   verkeersintensiteit disproportioneel toe. Het “uitrukvermogen” van de politie en bereikbaarheid
   voor de hulpdiensten nemen hierdoor af. Uit veiligheidsoogpunt kan dit verregaande consequenties
   hebben voor de Roosendaalse veiligheid in het geheel, bezoekers van het Roosendaalse culturele
   centrum en de Nieuwstraat bewoners. Denkt u hierbij aan de slogan “als elke minuut telt”. Bij
   calamiteiten draagt de nieuwe centrum ring niet bij aan een adequate verkeersafwikkeling gelet op
   het dubbele fietspad, het eenrichtingsverkeer en de smalle rijbaan.
   Ik stel vast dat bij de komst van een fietsenstalling zeker in combinatie met de komst van de een
   bioscoop de (verkeers) veiligheid in de straat en in het algemeen verslechtert en de verkeersdruk
   toeneemt.

   6. gevolgen voor de bezoekers van schouwburg/bioscoop/museum/tongerlo-activiteiten
   Bij een komst van een fietsenstalling en een bioscoop en wordt in praktische zin aan de bezoekers
   van de schouwburg/bioscoop/museum/tongerloplein-activiteiten geen dienst bewezen. Er zijn er nu
   al lange aanrijdtijden /filetijden. Een verlate aankomst in de voorstelling is nu al een feit. Bij de
   toegenomen verkeersdruk (beoogde fietsenstalling en bioscoop) nemen deze tijden toe. De huidige
   schouwburg/theater bezoeker kiest voor gemak en goede bereikbaarheid. Een trage
   verkeersafwikkeling komt het bezoek aan deze instellingen niet ten goede.
   Ik stel vast dat er in de huidige opzet al onacceptabele vertragingen voor de bezoekers zijn door de
   krappe logistieke mogelijkheden en dat die in de nieuwe situatie enkel toenemen.

   7. visie gemeente
   Ik begrijp de (economische) behoefte van de gemeente Roosendaal om het Tongerlo gebied te
   vitaliseren, het braakliggende perceel te verzilveren de daarbij behorende fietsenstalling te
   realiseren. De huidige beoogde ontwikkelingen conflicteren mijns inziens sterk met de verbetering
   van het lokale leefklimaat, de bereikbaarheid en de veiligheid van de Roosendaalse binnenstad zoals
   vastgesteld in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025.

   8. conclusie
   De Nieuwstraat is een drukke straat. Door de komst van de beoogde fietsenstalling komen
   veiligheid, verkeersafwikkeling en leefklimaat in het geding, dit staat los van de vestiging van een
   bioscoop.
   Ik denk aan de volgende oplossingsrichtingen:
   – houd de fietsenstalling op de huidige plaats,
   – creëer een rotonde aan het eind van de Nieuwstraat en
   – maak de Parkeergarage De Biggelaar beter toegankelijk door slimme kentekenherkenning.
   Raadsleden neem uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger en houd u aan uw
   doelstelling, houd de binnenstad toegankelijk en leefbaar. Additionele verkeersdruk in de
   Nieuwstraat past niet in deze doelstelling.
   Roosendaal, 1 februari 2018
   Arnold WF HELMICH.

   PS Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2015 (GVVP)
   Hoewel het buiten het bestek van dit onderwerp valt, merk ik het volgende op. Het GVVP 2015-2017
   weert de brom- en snorfietsen vanwege het gevaarlijke rijgedrag en snelheidsovertredingen en
   omarmt de fietsers in de binnenstad. De E-bikes vallen in het GVVP binnen de voorgenoemde
   fietscategorie. Gezien de snelheden van 25-40km die deze fietsen kunnen behalen vormen deze een
   gevaar voor het winkelend publiek. Het zou de Raad sieren om in de verordening ook deze categorie
   fietsers te weren in de binnenstad om het verblijfsklimaat in de Roosendaalse binnenstad voor jong
   en oud aantrekkelijk en veilig te maken.